Our Team

ประวัติการศึกษา:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพลังงานทดแทน) วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
2557
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554
ประสบการณ์ทำงาน:
ผู้ช่วยวิจัย สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS)
2562 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA Lab)
2558 - 2562
ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ:
Life Cycle Assessment (LCA) and Life Cycle Impact Assessment (LCIA)
Sustainable Assessment and Renewable Energy
Methodology indicator
Food Loss and Waste, Food Sustainable, Consumption and Consumer Behavior
The Sustainable Food System Methodology
ประสบการณ์การทำวิจัย:
2561 - ปัจจุบัน
โครงการ: ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ของ กฟภ.
2561 - ปัจจุบัน
โครงการ: การประเมินความยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อมของการทำเกษตรเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2560 - 2562
โครงการ: การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์
2559 - ปัจจุบัน
โครงการ: การพัฒนากรอบการประเมินวัฏจักรชีวิตด้านสังคมโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต
2559 - ปัจจุบัน
โครงการ: การพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย
2559 - 2562
โครงการ: การศึกษาตัวชี้วัดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย
2559 - 2561
โครงการ: วิจัยการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานน้ำมันปาล์ม
2558 - 2561
โครงการ: นวัตกรรมน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยลำอิเล็กตรอนเพื่อสร้างรายได้ของประเทศไทยจากผลิตภัณฑ์น้ำยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2558 - 2560
โครงการ: การประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย
2558 - 2559
โครงการ: การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่ 1 และ 2 รวมผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการใช้น้ำ
บทความทางวิชาการ:
11th International Conference on Life Cycle Assessment of Food (LCA Food 2018) Poster: Thailand 2018.
Title: Food loss evaluation based on Food balance sheet framework (Thailand).

Benjamaporn Thanomnim, Pornnalat Singrattanapan, Patchararat Limsirikul, Jiti Mungkalasiri.

International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy (AGBIO) Poster: Thailand 2017.
Title: Cost and Environmental Assessment of Cassava Plantation with Rainfed and Drip Irrigation System.

Benjamaporn Thanomnim, Prakaytham Suksatit, Ruethai Onbhuddha, Soottiwan Thamsakon, Tassaneewan Chom-in and Seksan Papong.

International Conference on Environmental engineering. Environmental engineering association Thailand, 2016.
Title: Life-cycle environmental analysis of cassava starch in Thailand.

Ruethai Trungkavashirakun, Seksan Papong, Prakaytham Suksatit, Soottiwan Thamsakon, Benjamaporn Thanomnim and Tassaneewan Chom-in.

การประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 (หน้า 523-530). มหาวิทยาลัยพะเยา.
Title: การประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกระบวนการปลูกหญ้าเนเปียร์

เบญจมาภรณ์ ถนอมนิ่ม, ประพิธาริ์ ธนารักษ์, พิสิษฏ์ มณีโชติ.