Our R&D Activity

การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน (SCP-SDG12)

 

เป้าประสงค์ที่ 12.1:

ดำเนินการให้เป็นผลตามกรอบการดำเนินงานระยะ 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม  
เป้าประสงค์ที่ 12.2:

บรรลุการจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ภายในปี พ.ศ. 2573

รายละเอียดเพิ่มเติม  
เป้าประสงค์ที่ 12.3:

ลดขยะเศษอาหารของโลกลงครึ่งหนึ่งในระดับค้าปลีกและผู้บริโภค และลดการสูญเสียอาหารจากระบวนการผลิตและห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยว ภายในปี พ.ศ. 2573

รายละเอียดเพิ่มเติม  
เป้าประสงค์ที่ 12.4:

บรรลุเรื่องการจัดการสารเคมี และของเสียทุกชนิด ตลอดวงจรชีวิตของสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่ตกลงกันแล้วลดการปลดปล่อยสิ่งเหล่านั้นออกสู่อากาศ น้ำ และดินอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อจะลดผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดภายในปี พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม  
เป้าประสงค์ที่ 12.5:

ลดการผลิตของเสียโดยการป้องกัน การลด การแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ และการนำมาใช้ซ้ำ ภายในปี 2573

รายละเอียดเพิ่มเติม  
เป้าประสงค์ที่ 12.6:

สนับสนุนให้บริษัท โดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาตินำปฏิบัติอย่างยั่งยืนมาใช้และบูรณาการข้อมูลการพัฒนาในกระบวนการรายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม  
เป้าประสงค์ที่ 12.7

ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้ลำดับความสำคัญของประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม  
เป้าประสงค์ที่ 12.8:

สร้างหลักประกันว่าประชาชนในทุกแห่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความตระหนักถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนและวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติภายในปี 2573

รายละเอียดเพิ่มเติม  
เป้าประสงค์ที่ 12.a:

สนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาในการเสริมความแข็งแกร่งของขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะขับเคลื่อนไปสู่รูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม  
เป้าประสงค์ที่ 12.b:

พัฒนาและดำเนินการใช้เครื่องมือเพื่อจะติดตามตรวจสอบผลกระทบของการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนที่สร้างงานและส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

รายละเอียดเพิ่มเติม  
เป้าประสงค์ที่ 12.c:

ทำให้การอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไม่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การบริโภคที่สิ้นเปลืองมีความสมเหตุสมผล โดยการกำจัดการบิดเบือนทางการตลาดให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติม