การสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

การเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบูรณาการผ่านทาง ระบบ SUStainability & Circular Economy Analytics Center (SustainCE) รวมทั้งรูปแบบการนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) นับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากง่ายต่อการเข้าใจและสามารถมองเห็นภาพรวม เพื่อสนับสนุนการนำไปใช้ประโยชน์ในหลายมิติ

ประเทศไทยมีข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยมากมายแต่ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบูรณาการ อีกทั้งรูปแบบการนำเสนอที่ไม่น่าสนใจและยากต่อการเข้าใจ การให้ความสำคัญต่อรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถต่อยอดความคิดได้หลากหลายรูปแบบการนำเสนอนิยมการแสดงผลแบบ Dashboard ออกแบบมาเพื่อกลั่นกรองและสกัดข้อมูลปริมาณมากและซับซ้อน แล้วแสดงข้อมูลออกมาในลักษณะที่ง่ายต่อการเข้าใจ ไม่ซับซ้อนและเห็นภาพรวมในระยะเวลาอันสั้น การแสดงผลแบบ Dashboard เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการแสดงข้อมูลดิบ รูปแบบการนำเสนอแบบ Dashboard มีหลายรูปแบบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการสื่อสารข้อมูล

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

นงนุช พูลสวัสดิ์
นักวิจัย
02 564 6500 ต่อ 4857
nongnucp@mtec.or.th