การประเมินสมรรถนะเพื่อความยั่งยืน

ให้บริการในด้านของการประเมินสมรรถนะเพื่อความยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่เหมาะสม แก่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนรวมถึงเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านการฝึกอบรม รับจ้างวิจัย ให้คำปรึกษา หรือโครงการความร่วมมือต่าง ๆ

การประเมินวัฏจักรชีวิต

เครื่องมือที่ใช้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ในเชิงปริมาณ

รายละเอียดเพิ่มเติม  

คาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร

การแสดงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินกิจกรรมขององค์กร

รายละเอียดเพิ่มเติม  

ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ดัชนีชี้วัดในมิติเชิงเศรษฐกิจ ควบคู่กับมิติเชิงสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดเพิ่มเติม  

วอเตอร์ฟุตพรินต์

วิธีการในการประเมินปริมาณการใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำทั้งทางตรงและทางอ้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม  

คาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์

การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์

รายละเอียดเพิ่มเติม