ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (National LCI Database for Sustainable Development) เป็นฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานกลางที่เป็นตัวแทนระดับประเทศสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม และเป็นข้อมูลที่จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมและการผลิต อาทิ กลุ่มก๊าซธรรมชาติ กลุ่มโรงกลั่นน้ำมัน กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มเกษตรและอาหาร และกลุ่มการขนส่ง ทั้งนี้ การขยายฐานข้อมูลดังกล่าวยังเป็นการดำเนินงานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

 

ภารกิจงานด้านการจัดฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

ความเป็นมาของการพัฒนาและการจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของไทย

ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกประเทศให้ความสนใจและนำมาสู่กฎข้อบังคับต่าง ๆ สำหรับสินค้าที่จะนำเข้าหรือซื้อขายกันในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งการที่ผู้บริโภคบางกลุ่มต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ผู้ผลิตพยายามที่จะพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่า การใช้ทรัพยากร การปลดปล่อยมลสารและของเสียออกจากกระบวนการผลิต การใช้งาน และการกำจัดซาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่อมนุษย์ และสภาวะแวดล้อมในด้านต่างๆ หากไม่มีการแก้ไข ปรับปรุง จะส่งผลเสียต่อมนุษย์อย่างที่ไม่อาจจะแก้ไขได้ในอนาคต

สถานะการจัดทำฐานข้อมูล

สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้จัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงานของประเทศ (Thai National Life Cycle Inventory Database) อันเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง  โดยเป็นการจัดทำฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรและการปล่อยมลสารสู่สิ่งแวดล้อมของการผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งหรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ตามแนวทางการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment; LCA)

การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย ถูกนำไปประยุกต์ใช้งานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ในทุกมิติ โดยเฉพาะมิติด้านสิ่งแวดล้อมที่นำไปใช้งานอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ และในอนาคตจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในมิติการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษศาสตร์ได้มากยิ่งขึ้น

การเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลระหว่างประเทศ

การเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตกับต่างประเทศผ่านเครือข่าย Global LCA Data Access Network เป็นเครือข่ายการเข้าถึงข้อมูล LCA ทั่วโลก (GLAD) เป็นการรวบรวมชุดข้อมูลวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Dataset) จากผู้ให้บริการชุดข้อมูลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ที่มีเป้าหมายในการปรับปรุงการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันและการเข้าถึงชุดข้อมูล LCA ทั่วโลก