ภารกิจงานของ TIIS

สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สทสย.) หรือ TIIS เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลวัฏจักรชีวิต (ของวัสดุพื้นฐาน พลังงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการ) พร้อมทั้งวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประเมินวัฏจักรชีวิต เพื่อสนับสนุนให้ประเทศมุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และการเติบโตอย่างยั่งยืน

ภารกิจงานที่ TIIS ดำเนินการประกอบด้วยกลุ่มภารกิจงานหลัก 5 ด้าน ได้แก่

 

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ระเบียบวิธีการและตัวชี้วัด

การประเมินสมรรถนะเพื่อความยั่งยืน

การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน