โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy)

โมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ หรือ BCG โมเดล เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ B ย่อมาจาก Bio Economy คือ ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า C ย่อมาจาก Circular Economy คือ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และ G ย่อมาจาก Green Economy คือ ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน


รูปที่ 1 โมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่
(ที่มา: https://www.nstda.or.th/th/nstda-strategy-plan/nstda2/226-new-structure/12887-bcg-by-cbc)

 

ในการประเมินผลการดำเนินงานของระบบเศรษฐกิจแบบ BCG โมเดลนั้น ต้องทำการประเมินผลทั้งในมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงให้เห็นถึงข้อดี-ข้อเสียของการใช้ระบบเศรษฐกิจแบบ BCG โมเดล ซึ่งต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมในการคัดเลือกตัวชี้วัด และการประเมินผลตัวชี้วัดในมิติต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามการดำเนินธุรกิจ รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มธุรกิจ โดยผลที่ได้จากการดำเนินงานเป็นการนำเสนอแนวทางและรูปแบบการตรวจวัดผลการดำเนินงานระบบเศรษฐกิจแบบ BCG โมเดลที่เหมาะสม นอกจากนี้ การรวบรวมผลการประเมินในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบเป็น BCG index สามารถนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป

เอกสารอ้างอิง:

[1] https://www.nstda.or.th/th/nstda-strategy-plan/nstda2/12785-bcg-economy

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

ฤทัย  อ่อนพุทธา
ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส
02 564 6500 ต่อ 4772
ruethait@mtec.or.th