การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอย่างยั่งยืน

การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งในหัวข้อสำคัญของการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการกำหนดไว้ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 12.7 (ส่งเสริมแนวปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่ยั่งยืน ตามนโยบายและการให้ลำดับความสำคัญของประเทศ)

เนื่องด้วยภาครัฐเป็นหน่วยงานที่มีกำลังการจัดซื้อที่มีมูลค่าสูงคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในกลุ่มประเทศ OECD และร้อยละ 30 ของ GDP ในประเทศกำลังพัฒนาหลายแห่ง [1] การใช้ประโยชน์จากกำลังซื้อของภาครัฐนี้สามารถส่งเสริมให้บรรลุการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (SDG 12) ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดทำกลยุทธ์และแนวปฏิบัติด้านนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน รวมถึงจำเป็นต้องมีมาตรฐาน กฎระเบียบ และเครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการดำเนินงานของทั้งภาครัฐ และภาคผู้ผลิตและภาคบริการด้วย

โปรแกรม SPP เป็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่

  1. ICLEI: รัฐบาลท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นเครือข่ายระดับโลกของรัฐบาลท้องถิ่นและภูมิภาคกว่า 1,750 แห่ง ที่มุ่งมั่นในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
  2. ศูนย์พัฒนาสิ่งแวดล้อม กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศจีน
  3. กระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการน้ำแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ และ
  4. โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ

นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (A Multi-stakeholder Advisory Committee; MAC)
ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนธุรกิจภาคเอกชน องค์กรระหว่างรัฐบาล รวมถึงสถาบันการศึกษา
และหน่วยงานของสหประชาชาติ ที่ได้ให้การสนับสนุนผู้นำร่วม (Co-Leads) ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างยั่งยืน

อ้างอิง

[1] UN environment programme. Sustainable Public Procurement. Available online at https://www.unenvironment.org/explore-topics/resource-efficiency/what-we-do/sustainable-public-procurement

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

จิตติ มังคละศิริ
นักวิจัยอาวุโส
02 564 6500 ต่อ 4063
jitti.mungkalasiri@nstda.or.th