การเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลระหว่างประเทศ

เครือข่าย“ Global LCA Data Access” (GLAD) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงและแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตระหว่างประเทศ หรือระหว่างผู้ให้บริการได้ดีขึ้น โดย GLAD ได้รับการสนับสนุนจาก UN Environmental Programme ผ่านทาง Life Cycle Initiative ซึ่งต้องการให้แต่ละประเทศแลกเปลี่ยนข้อมูลการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) เพื่อช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถพัฒนานโยบายที่มุ่งสู่การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนได้ ตลอดจนอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถใช้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนอีกด้วย ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะเป็นประโยชน์ต่อ life cycle community อีกทั้งยังช่วยให้การประเมินวัฏจักรชีวิตถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง โดย network นี้ประกอบด้วยฐานข้อมูล LCA จากหลากหลายแหล่ง เมื่อผู้ใช้บริการทำการค้นหาเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตผ่านทางหน้า interface ที่จัดทำขึ้น เครือข่ายจะทำการส่งฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตไปให้ผู้ใช้บริการในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ

 

ประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศพันธมิตรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนา GLAD ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทยให้สามารถเข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทยนั้นยังอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนกับนานาประเทศ (รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.globallcadataaccess.org/about)

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

จิตติ มังคละศิริ
นักวิจัยอาวุโส
02 564 6500 ต่อ 4063
jitti.mungkalasiri@nstda.or.th