พฤติกรรมและรูปแบบการดำรงชีวิต

การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค นับเป็นสิ่งสำคัญหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการบริโภคไปสู่ความยั่งยืน

ปัจจัยหลักๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม CE ได้แก่ ปัจจัยด้านราคาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม (ต้องการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือสามารถนำกลับมาใช้ใหม่) นโยบายและมาตรการภาครัฐ เช่น ภาษีและการคลัง กฏหมาย การเพิ่มการศึกษา ความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก และการเข้าถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ CE การใช้ประโยชน์ การมีส่วนร่วม ด้านจิตสำนึก ที่ส่งผลการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค สำหรับลดการใช้วัตถุดิบใหม่ (Recycle, Upcycle) คงคุณค่าผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบและวัสดุให้นานที่สุด เช่น ส่งเสริมการใช้ซ้ำ บริการซ่อมแซม ให้เช่าหรือแบ่งปัน (Reuse, Refurbish, Sharing)

ข้อมูลสารสนเทศเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวัสดุก่อสร้างและอาคาร ประกอบด้วย ชุดข้อมูลเชิงบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการเกิดขยะอาหารจากพฤติกรรมมนุษย์ รูปแบบการใช้ชีวิต ประกอบด้วย การอยู่อาศัย การบริโภค การเดินทาง

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

นงนุช พูลสวัสดิ์
นักวิจัย
02 564 6500 ต่อ 4857
nongnucp@mtec.or.th