สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สทสย.)

สถาบันที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STI) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
เป็นหน่วยงานที่พร้อมให้บริการครบวงจร (One Stop Service) ด้วยการบริการข้อมูลและสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และการค้า
รวมถึงการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน

 

วิสัยทัศน์

  • เป็นสถาบันชั้นนำของประเทศด้านข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2573

พันธกิจ

  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล พร้อมทั้งวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้ประเทศมุ่งสู่เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

กลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้ประโยชน์

ภาคเอกชน – เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ภาคเอกชนในมิติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

ภาครัฐ – สนับสนุนข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ติดตามมาตรการด้านความยั่งยืนและการค้า และเตรียมความพร้อมด้าน วทน. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับประเทศ รวมถึงจัดทำและสร้างเครือข่าย สำหรับข้อมูลวัฏจักรชีวิตระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อบริการทั้งภาครัฐและเอกชน

ภาคการศึกษา และประชาชน – พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน (พ.ศ. 2563-2565)

  • –  ขยายการจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
  • –  พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
  • –  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
  • –  มุ่งพัฒนาสถาบันฯ ที่มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

บุคลากรของ TIIS

หัวหน้าทีมวิจัย / นักวิจัย (Research Team Leader / Senior Researcher)
Jitti Mungkalasiri (Ph.D.)

E-mail : jitti.mungkalasiri@nstda.or.th
Tel : (66) 2 564 6500 ext. 4063

หัวหน้าทีมวิจัย / ผู้เชี่ยวชาญวิจัย (Research Team Leader / Research Specialist)
Seksan Papong (Ph.D.)

E-mail : seksanp@mtec.or.th
Tel : (66) 2 564 6500 ext. 4771

นักวิจัย (Researcher)
Athiwatr Jirajariyavech

E-mail : athiwatj@mtec.or.th
Tel : (66) 2 564 6500 ext. 4076

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย / นักวิจัย (Research Group Director / Senior Researcher)
Nongnuch Poolsawad (Ph.D.)

E-mail : nongnucp@mtec.or.th
Tel : (66) 2 564 6500 ext. 4857

นักวิจัย (Researcher)
Pornpimon Boonkum (Ph.D.)

E-mail : pornpimb@mtec.or.th
Tel : (66) 2 564 6500 ext. 4077

วิศวกรอาวุโส
ทัศนีย์วรรณ ชมอินทร์

E-mail : tassanc@mtec.or.th
Tel : (66) 2 564 6500 ext. 4776

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส
จันทิมา สำเนียงงาม

E-mail : jantimau@mtec.or.th
Tel : (66) 2 564 6500 ext. 4075

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส
ฤทัยรัตน์ วิศาลสุวรรณกร

E-mail : ruthairw@mtec.or.th
Tel : (66) 2 564 6500 ext. 4061

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส
ฤทัย อ่อนพุทธา

E-mail : ruethait@mtec.or.th
Tel : (66) 2 564 6500 ext. 4772

วิศวกรอาวุโส
วันวิศา ฐานังขะโน

E-mail : wanwisat@mtec.or.th
Tel : (66) 2 564 6500 ext. 4856

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส
ประกายธรรม สุขสถิตย์

E-mail : prakayts@mtec.or.th
Tel : (66) 2 564 6500 ext. 4773

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส
กิตติพจน์ ดรรชนีกุล

E-mail : kittipod@mtec.or.th
Tel : (66) 2 564 6500 ext. 4774

ผู้ช่วยวิจัย
เบญจมาภรณ์ ถนอมนิ่ม

E-mail : benjamaporn.tha@mtec.or.th
Tel : (66) 2 564 6500 ext. 4770

ผู้ช่วยวิจัย
อัจฉรา ชินสอน

E-mail : adchara.chi@mtec.or.th
Tel : (66) 2 564 6500 ext. 4775

ผู้ช่วยวิจัย
ข้าวประดับดิน สงมา

E-mail : khaowpradabdin.son@mtec.or.th
Tel : (66) 2 564 6500 ext. 4062

ผู้ช่วยวิจัย
ณัฐสุดา ยกชู

E-mail : natsuda.yok@mtec.or.th
Tel : (66) 2 564 6500 ext. 4078