MFA Pro

MFA Pro คือ โปรแกรมวิเคราะห์การไหลของวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์การไหลของวัสดุในอุตสาหกรรมแปรรูปปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์จากน้ำมันปาล์ม และข้อมูลเทคโนโลยีการจัดการของเสียที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลการประเมินการไหลของวัสดุ (Material Flow) ประเมินต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต (Financial Flow) และประเมินค่าคาร์บอนฟุตพริ้นต์ของผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากปาล์มน้ำมัน (Carbon Footprint)

 • –  โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ประเมินการไหลของวัสดุตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกปาล์มน้ำมัน การสกัดน้ำมันปาล์มดิบ การกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ และการผลิตไบโอดีเซล
 • –  พัฒนาขึ้นเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร ลดการเกิดการสูญเสียภายในโรงงานอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ผ่านรูปแบบการประเมินความสูญเสียที่เกิดขึ้นทั้งมวลสาร และปริมาณน้ำมัน
 • –  สามารถวิเคราะห์ต้นทุนของวัตถุดิบในกระบวนการผลิต และต้นทุนของวิธีการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น
 • –  สามารถวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผ่านรูปแบบการประเมินค่าคาร์บอนฟุตพรินต์

กลุ่มเป้าหมายที่สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์การไหลของวัสดุ (Material Flow Analysis: MFA)

 • ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปาล์มน้ำมัน และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องที่ใช้ประโยชน์จากน้ำมันปาล์ม
  • –  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นต้น (โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ)
  • –  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นกลาง (โรงงานกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์)
  • –  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย (โรงงานผลิตไบโอดีเซล)
  • –  เกษตรกรผู้เพาะปลูกปาล์มน้ำมัน
 • กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ (เพื่อกำหนดนโยบาย การบริหารจัดการปาล์มน้ำมัน)
 • นักวิชาการ
 • นักวิจัย/ภาคการศึกษา
 • ภาคเอกชนอื่นๆ

จุดเด่นของโปรแกรม

 • สามารถเลือกใช้ฐานข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ หรือสร้างข้อมูลของตนเองเพิ่มใหม่ตาม Template ที่กำหนดไว้
 • ปริมาณสารขาเข้า-สารขาออกที่จำเป็นในกระบวนการผลิต
 • % น้ำมันของวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ที่สนใจได้
 • ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Unit Cost)
 • การสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor; EF)
 • สร้าง Flow diagram ได้โดยอัตโนมัติจากข้อมูลที่ผู้ใช้งานป้อนเข้าโปรแกรม
 • Export ผลการวิเคราะห์ได้ทั้งแบบตาราง excel และไฟล์ภาพ jpec เพื่อประกอบการจัดทำรายงานได้

รายละเอียดการกรอกข้อมูลในโปรแกรม

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

เสกสรร พาป้อง
ผู้เชี่ยวชาญวิจัย
02 564 6500 ต่อ 4771
seksanp@mtec.or.th