ตัวชี้วัดความยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy Index: SEI)

การดำเนินการงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นประกอบด้วยแนวทางที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งจะต้องเป็นหลักการที่พิจารณาทั้งต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก โดยนอกจากนี้ในการดำเนินงานนั้นต้องมีเงื่อนไขที่สำคัญอีก 2 เรื่อง ทั้งเงื่อนไขความรอบรู้ในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรอบคอบในเรื่องที่ทำ รวมถึงเงื่อนไขเรื่องความมีคุณธรรม ในการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญา ฯ ดังกล่าว สามารถนำไปสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรให้เข้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้

การวัดผลการดำเนินงานขององค์กร นับเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถนำไปสู่การตรวจสอบการดำเนินงาน และปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานขององค์กรได้ ดังนั้นในการจัดทำตัวชี้วัดที่เหมาะสมสำหรับการประเมินการดำเนินงานขององค์กร เพื่อประเมินผลการดำเนินงานเรื่องความยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้นั้นสามารถบ่งชี้จุดที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานต่อองค์กรตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยสามารถนำผลที่ได้จากการประเมินผลตัวชี้วัดที่เหมาะสมนั้นไปปรับปรุงการดำเนินงานหรือกิจกรรมใด ๆ เพื่อให้ก้าวเข้าสู่การพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนได้ต่อไป

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

ฤทัย  อ่อนพุทธา
ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส
02 564 6500 ต่อ 4772
ruethait@mtec.or.th