Our Team

Benjamaporn Thanomnim
ผู้ช่วยวิจัย

Research Assistant

ประวัติการศึกษา:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาพลังงานทดแทน) วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร2557
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2554
ประสบการณ์ทำงาน:
ผู้ช่วยวิจัย สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS)2562 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA Lab)2558 - 2562
ความสนใจ/ความเชี่ยวชาญ:
Life Cycle Assessment (LCA) and Life Cycle Impact Assessment (LCIA)
Sustainable Assessment and Renewable Energy
Methodology indicator
Food Loss and Waste, Food Sustainable, Consumption and Consumer Behavior
The Sustainable Food System Methodology
ประสบการณ์การทำวิจัย:
โครงการ: ประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ของ กฟภ.
2561 - ปัจจุบัน
โครงการ: การประเมินความยั่งยืนในมิติด้านสิ่งแวดล้อมของการทำเกษตรเชิงพื้นที่ กรณีศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
2561 - ปัจจุบัน
โครงการ: การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบขยะอาหารและบรรจุภัณฑ์
2560 - 2562
โครงการ: การพัฒนากรอบการประเมินวัฏจักรชีวิตด้านสังคมโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตและผลผลิต
2559 - ปัจจุบัน
โครงการ: การพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน
โครงการ: การศึกษาตัวชี้วัดการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของประเทศไทย
2559 - 2562
โครงการ: วิจัยการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานน้ำมันปาล์ม
2559 - 2561
โครงการ: นวัตกรรมน้ำยางธรรมชาติวัลคาไนซ์ด้วยลำอิเล็กตรอนเพื่อสร้างรายได้ของประเทศไทยจากผลิตภัณฑ์น้ำยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน
2558 - 2561
โครงการ: การประเมินความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทย
2558 - 2560
โครงการ: การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของเชื้อเพลิงชีวภาพรุ่นที่ 1 และ 2 รวมผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและการใช้น้ำ
2558 - 2559
บทความทางวิชาการ:
Title: Food loss evaluation based on Food balance sheet framework (Thailand).
11th International Conference on Life Cycle Assessment of Food (LCA Food 2018) Poster: Thailand 2018.
(Thai)

Benjamaporn Thanomnim, Pornnalat Singrattanapan, Patchararat Limsirikul, Jiti Mungkalasiri.

Title: Cost and Environmental Assessment of Cassava Plantation with Rainfed and Drip Irrigation System.
International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy (AGBIO) Poster: Thailand 2017.
(Thai)

Benjamaporn Thanomnim, Prakaytham Suksatit, Ruethai Onbhuddha, Soottiwan Thamsakon, Tassaneewan Chom-in and Seksan Papong.

Title: Life-cycle environmental analysis of cassava starch in Thailand.
International Conference on Environmental engineering. Environmental engineering association Thailand, 2016.
(Thai)

Ruethai Trungkavashirakun, Seksan Papong, Prakaytham Suksatit, Soottiwan Thamsakon, Benjamaporn Thanomnim and Tassaneewan Chom-in.

Title: การประเมินการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของกระบวนการปลูกหญ้าเนเปียร์
การประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 (หน้า 523-530). มหาวิทยาลัยพะเยา.
(Thai)

เบญจมาภรณ์ ถนอมนิ่ม, ประพิธาริ์ ธนารักษ์, พิสิษฏ์ มณีโชติ.