การจัดทำฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศไทย

ปี 2012  |  คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

บัญชีรายการสารและพลังงานที่เข้าและออกจากระบบ เรียกว่า บัญชีรายการวัฏจักรชีวิต หรือ Life Cycle Inventory (LCI) ซึ่งการจัดทำ LCI เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม LCI ที่มีคุณภาพ ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และโปร่งใส จะทำให้ผลการประเมินถูกนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทั้งในการปรับปรุงการผลิต การเลือก Supply Chain การวางแผนการใช้ทรัพยากร การตัดสินใจ การวางนโยบาย รวมถึงการขอฉลากสิ่งแวดล้อม

คู่มือเล่มนี้ได้รวบรวมวิธีการทำ Thai National LCI จากประสบการณ์จริงของทีมวิจัย และการศึกษาเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้อ่านทราบวิธีการที่ถูกต้องในการจัดทำ LCI ซึ่งจำเป็นต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ และมีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

รายละเอียดเพิ่มเติม: 

 

คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

ปี 2022  |  คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

คู่มือ การประเมินความยั่งยืนขององค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร

การประเมินความยั่งยืนขององค์กรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประเมินกระบวนการดำเนินงาน และผลของการดำเนินงานในเรื่องความยั่งยืนขององค์กร ด้วยการน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในองค์กร โดยการแจกแจงเป็นประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างเป็นตัวชี้วัดเพื่อตรวจวัดระดับความก้าวหน้าของกระบวนการ และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหลักการและเงื่อนไขแต่ละหมวดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความยั่งยืน

ปี 2021  |  คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

คู่มือ วิธีการประเมินปริมาณขยะอาหารและแนวทางการลดปริมาณขยะอาหาร

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ของคู่มือ วิธีการประเมินปริมาณขยะอาหารและแนวทางการลดปริมาณขยะอาหาร ในรูปแบบ       e-book    ได้ที่นี่

ปี 2020  |  คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

คู่มือ การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจไทย

คู่มือเล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินงานเพื่อประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจขององค์กร ด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะกรรมการเทคนิคด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ