ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความยั่งยืน

เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อนำไปประเมินผลกระทบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านความยั่งยืนของประเทศไทย