เครื่องมือการประเมินความยั่งยืน

ระบบและเครื่องมือการคำนวณที่ช่วยสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการประเมินความยั่งยืนและการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

ตัวอย่างระบบและเครื่องมือการคำนวณที่สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้พัฒนาขึ้น: