การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ในมิติด้านสังคม

ปี 2020  |  เอกสารทางวิชาการ

การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ในมิติด้านสังคม (Social LCA) มีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในด้านสังคมและเศรษฐกิจ-สังคมของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ โดยพิจารณาศักยภาพในการก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดในการประเมิน Social LCA คือ ขาดข้อมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวกับบัญชีรายการทางด้านสังคม ตัวชี้วัดมิติด้านสังคมส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดที่เป็นนามธรรม การตีความผลกระทบในมิติด้านสังคมค่อนข้างยาก สำหรับบทความฉบับนี้จะกล่าวถึงกรอบและแนวทางเบื้องต้นสำหรับการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ในมิติด้านสังคม เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจแนวคิดและเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทางด้านสังคม

รายละเอียดเพิ่มเติม:

 

เอกสารทางวิชาการ

ปี 2020  |  เอกสารทางวิชาการ

The potential of industrial waste: using foundry sand with fly ash and electric arc furnace slag for geopolymer brick production

The purpose of this study was to investigate the best ratio of waste foundry sand (WFS), fly ash (FA), and electric arc furnace slag (EAF slag) for the production of geopolymer bricks. In this research study, WFS, FA, and EAF slag were mixed at the ratio of 70:30:0, 60:30:10, 50:30:20, and 40:30:30 with 8M sodium hydroxide (NaOH) and 98% purity sodium silicate (Na2SiO3) with a ratio of Na2SiO3/8M NaOH = 2.5. The mixtures were compacted in 5 cm × 5 cm x 5 cm molds and cured at an ambient temperature for 28 days. Then, their compressive strength was analyzed. The results showed that the geopolymer bricks with the highest compressive strength were those mixed at the 40:30:30 ratio, with a compressive strength of 25.76 MPa.

ปี 2020  |  เอกสารทางวิชาการ

Material Flow Analysis of Maize Supply Chain in Thailand

Maize is an important material for feed production in Thailand. In the past 10 years, the demand of feed production has increased significantly, resulting in the increasing demand of maize. In this research, Material Flow Analysis was applied to track flows of raw materials and resources used in maize supply chain in Thailand in 2015.

ปี 2020  |  เอกสารทางวิชาการ

A life cycle assessment of intermediate rubber products in Thailand from the product environmental footprint perspective

Thailand produces one-third of the world’s total natural rubber and is the top supplier of natural rubber to Europe. The European Product Environmental Footprint (PEF) plays an essential role in reducing the environmental impacts of the rubber products imported into Europe. This is the first work to evaluate the PEF of fresh latex, cup lump, and hevea wood from the plantation phase (primary products) and the PEF of intermediate rubber products: ribbed smoked sheets (RSS), ribbed smoked sheet bales (RSSB), block rubber (Standard Thai Rubber, STR 20), concentrated latex, and lumber AB in Thailand.