การประเมินสมรรถนะเพื่อความยั่งยืน

“ให้บริการด้านการประเมินสมรรถนะเพื่อความยั่งยืน
ด้วยเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่เหมาะสม”