การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

“วิเคราะห์ เชื่อมโยง และประยุกต์ใช้เพื่อการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืนสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน”