วิธีการศึกษาและตัวชี้วัด

“พัฒนาและปรับปรุงวิธีการศึกษา เพื่อการประเมินความยั่งยืนขั้นสูง
สำหรับกลุ่มผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม”