วอเตอร์ฟุตพรินต์

การประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint: WF) เป็นการประเมินปริมาณการใช้น้ำและประสิทธิภาพการใช้น้ำทั้งทางตรงและทางอ้อมของกระบวนการผลิตหรือองค์กร เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต รวมถึงวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่สำคัญและร่วมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงองค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นั้น ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มมีแนวคิดด้านการประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ในประเทศไทย

งานด้านการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ที่สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมดำเนินงาน อาทิ

– พัฒนาค่า Water Stress Index (WSI) เพื่อสนับสนุนการคำนวณวอเตอร์ฟุตพรินต์ ให้กับสถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

– มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการรับรองวอเตอร์ฟุตพรินต์ของประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

– ที่ปรึกษาหรือร่วมดำเนินการด้านวอเตอร์ฟุตพรินต์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ กลุ่มพลังงาน (โรงไฟฟ้า) และ กลุ่มเกษตรและอาหาร (กลุ่มปศุสัตว์ เช่น อาหารสำเร็จรูป)

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

อธิวัตร จิรจริยาเวช
นักวิจัย
02 564 6500 ต่อ 4076
athiwatj@mtec.or.th