ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency: EE) เป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในระบบนิเวศวิทยา และเป็นดัชนีชี้วัดในมิติเชิงเศรษฐกิจควบคู่กับมิติเชิงสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่สำคัญและร่วมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงองค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

งานด้านการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจที่สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) ได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานมุ่งสู่ความยั่งยืน อาทิ

–  สนับสนุนด้านเทคนิคโดยร่วมกับ สคร.  ในการพัฒนาคู่มือการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ สำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจนำไปเป็นแนวทางในการประเมินองค์กร เพื่อเป็นตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนขององค์กร

–  ให้คำปรึกษาด้านการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะหน่วยงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ อาทิ ไฟฟ้า น้ำประปา ขนส่ง สาธารณูปโภค

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

อธิวัตร จิรจริยาเวช
นักวิจัย
02 564 6500 ต่อ 4076
athiwatj@mtec.or.th