คาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์

งานด้านการจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP) เพื่อประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต รวมถึงวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่สำคัญและร่วมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.  มาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มมีแนวคิดด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมดำเนินงาน อาทิ

– พัฒนาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor: EF) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อสนับสนุนการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ ที่ให้การรับรองเครื่องหมายโดย อบก.

– มีส่วนร่วมในการพัฒนาคู่มือการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ ร่วมกับคณะกรรมการเทคนิคด้านคาร์บอนฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย ในการพัฒนา ปรับปรุงกรอบการคำนวณ และระบบรับรองคาร์บอนฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย

– ที่ปรึกษาหรือร่วมดำเนินการด้านคาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ
กลุ่มพลังงาน:  ไฟฟ้าและปิโตรเลียม
กลุ่มเกษตรและอาหาร: กลุ่มพืชที่สำคัญกับภาคเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ ยาง ปาล์ม และ กลุ่มปศุสัตว์ ตั้งแต่ต้นน้ำ เช่น อาหารสัตว์ จนถึงปลายน้ำ เช่น อาหารสำเร็จรูป
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค: น้ำประปา
กลุ่มวัสดุก่อสร้าง: ปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

อธิวัตร จิรจริยาเวช
นักวิจัย
02 564 6500 ต่อ 4076
athiwatj@mtec.or.th