คาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร

การจัดทำคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เพื่อประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่ปล่อยจากการผลิตหรือการให้บริการ เมื่อพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่สำคัญและร่วมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงองค์กรเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน นั้น ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มมีแนวคิดด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรในประเทศไทย

งานด้านการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรที่สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมดำเนินงาน อาทิ

– พัฒนาค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor: EF) ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. เพื่อสนับสนุนการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ที่ให้การรับรองเครื่องหมายโดย อบก.

– มีส่วนร่วมในการพัฒนาคู่มือการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร ร่วมกับคณะกรรมการเทคนิคด้านคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กรของประเทศไทย ในการพัฒนา ปรับปรุงกรอบการคำนวณ และระบบรับรองคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กรของประเทศไทย

– ที่ปรึกษาหรือร่วมดำเนินการด้านคาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ
กลุ่มพลังงาน:  ไฟฟ้าและปิโตรเลียม
กลุ่มเกษตรและอาหาร: กลุ่มพืชที่สำคัญกับภาคเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ ยาง ปาล์ม และ กลุ่มปศุสัตว์ ตั้งแต่ต้นน้ำ เช่น อาหารสัตว์ จนถึงปลายน้ำ เช่น อาหารสำเร็จรูป
กลุ่มอื่นๆ: ผลิตภัณฑ์เลนส์สายตา

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

อธิวัตร จิรจริยาเวช
นักวิจัย
02 564 6500 ต่อ 4076
athiwatj@mtec.or.th