การสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 (สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่อง “การสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12” (สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561

 

โดยมีสาระสำคัญของความร่วมมือ ได้แก่

(1) สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 (สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน) ในรูปแบบต่างๆ สำหรับประเทศไทย และ

(2) สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของคู่ภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ทั้งนี้ สผ. ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่จากรัฐบาลให้เป็นเลขานุการร่วมของคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) และ ศูนย์ประสานงานของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืนของประเทศไทย

จากบันทึกข้อตกลงดังกล่าว สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานของ สผ. ผ่านโครงการ “พัฒนาระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย” ระยะที่ 1 ในปี 2561 และระยะที่ 3 ในปี 2563