การจัดทำบัญชีรายการและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตน้ำประปาเพื่อประยุกต์ใช้ในการประเมิน Eco-efficiency

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค  (กปภ.) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาเรื่อง “การจัดทำบัญชีรายการและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อประยุกต์ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)” เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562

โดยทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมมือกันเพื่อร่วมมือจัดทำบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อม (Life Cycle Inventory : LCI) และประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของการผลิตน้ำประปา ตามมาตรฐาน ISO 14040/14044 ซึ่ง กปภ. จะได้นำผลประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปพัฒนา ปรับปรุงการผลิตน้ำประปา และ MTEC จะได้นำข้อมูล LCI ไปประยุกต์ใช้งานกับฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตของประเทศ รวมถึงเผยแพรข้อมูล Cradle to Gate และค่าสัมประสิทธิ์ของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญไปเผยแพร่ได้ต่อไป รวมถึงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)

จากบันทึกข้อตกลงดังกล่าว สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีบทบาทสำคัญในการนำองค์ความรู้และเทคนิคด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตและการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในการวิเคราะห์หา Hot spot และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency: EE) ของการผลิตน้ำประปาของ กปภ. ให้ยังคงใสสะอาด คุณภาพได้มาตรฐาน ในขณะที่ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยเช่นกัน โดยผ่านโครงการ “การศึกษาและกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2561″