กลุ่มเป้าหมายและผู้ใช้ประโยชน์

ภาคเอกชน – เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันแก่ภาคเอกชนในมิติที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน

ภาครัฐ – สนับสนุนข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ติดตามมาตรการด้านความยั่งยืนและการค้า และเตรียมความพร้อมด้าน วทน. เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กับประเทศ รวมถึงจัดทำและสร้างเครือข่าย สำหรับข้อมูลวัฏจักรชีวิตระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อบริการทั้งภาครัฐและเอกชน

ภาคการศึกษา และประชาชน – พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน