เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงาน (พ.ศ. 2563-2565)

  • –  ขยายการจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
  • –  พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการเพื่อความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเพื่อสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง
  • –  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติเพื่อเพิ่มภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
  • –  มุ่งพัฒนาสถาบันฯ ที่มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน