พันธกิจ

  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล พร้อมทั้งวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนให้ประเทศมุ่งสู่เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล