สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สทสย.)

สถาบันที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STI) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
เป็นหน่วยงานที่พร้อมให้บริการครบวงจร (One Stop Service) ด้วยการบริการข้อมูลและสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และการค้า
รวมถึงการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน