โครงการจัดทำฐานข้อมูลของอุตสหกรรมหม่อนไหม (ไหมหัตถกรรม)

ปี 2018  |  Fact sheet

สำนักวิจัยและพัฒนาหม่อนไหม กรมหม่อนไหม ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (สวทช.) ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลแบบ Gate to Gate และ Cradle to Gate ของไหมหัตถกรรม โดยดำเนินการรวบรวมข้อมูลปีการผลิต 2559-2560 ได้ฐานข้อมูล LCI รวม 16 ฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตกลุ่มไหมหัตถกรรมของไทย ครอบคลุมการจัดทำฐานข้อมูลตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงกลางน้ำ กล่าวคือ ตั้งแต่การปลูกต้นหม่อน การเลี้ยงไข่ไหม การเลี้ยงไหม การสาวไหม การลอกกาว และการย้อมสี จนได้เส้นไหมดิบ

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก

 

Fact sheet

ปี 2021  |  Fact sheet

Thailand’s waste management issues and recommendations

Sorry, this entry is only available in Thai.

ปี 2021  |  Fact sheet

LCA Documentation Format for Global LCA Dataset Provider

Sorry, this entry is only available in Thai.