ที่ปรึกษาเพื่อประเมินความยั่งยืน

ที่ปรึกษาเฉพาะทางเพื่อสนับสนุนการผลิตและการบริการมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน