ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความยั่งยืน

การให้บริการฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตและค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยมลสาร

  •   ข้อมูลบัญชีรายการสิ่งแวดล้อม (National Life Cycle Inventory Database: NLCI DB)
  •  ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHGs Emission Factor: EF)
  •  ดัชนีการขาดแคลนน้ำ (Water Scarcity Index: WSI)