ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อความยั่งยืน

การจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และการประเมินความยั่งยืน

เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม อาทิ

  • หลักสูตรการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA)
  • หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint of Product: CFP)
  • หลักสูตรการประเมินคาร์บอนฟุตพรินต์องค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO)
  • หลักสูตรการประเมินวอเตอร์ฟุตพรินต์ (Water Footprint: WF)
  • หลักสูตรการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency: EE)

ให้บริการจัดฝึกอบรมภายในองค์กร (In-house Training) และจัดฝึกอบรมนอกองค์กร (นอกสถานที่) ทั้งในหลักสูตรระยะสั้น (1-2 วัน) และหลักสูตรระยะยาว (3-5 วัน) ด้วยประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรมในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ

กลุ่มพลังงาน :  ทั้งไฟฟ้า และปิโตรเลียม

กลุ่มเกษตรและอาหาร : กลุ่มพืชที่สำคัญกับภาคเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ ยาง ปาล์ม และ กลุ่มปศุสัตว์ ตั้งแต่ต้นน้ำ เช่น อาหารสัตว์ จนถึงปลายน้ำ เช่น อาหารสำเร็จรูป

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค อาทิ น้ำประปา

กลุ่มวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ เยื่อและกระดาษ

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

อธิวัตร จิรจริยาเวช
นักวิจัย
02 564 6500 ต่อ 4076
athiwatj@mtec.or.th