ที่ปรึกษาเพื่อประเมินความยั่งยืน

ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค โดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือด้านการจัดการความยั่งยืนที่เหมาะสมเพื่อประเมินสมรรถนะของลูกค้า รวมถึงวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่สำคัญและร่วมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน