ฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

“โครงสร้างพื้นฐานเชิงข้อมูลด้าน วทน. ที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
ด้วยแนวคิดโมเดลเศรษฐกิจใหม่และการพัฒนาที่ยั่งยืน”