การประเมินวัฏจักรชีวิต

การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment: LCA) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นของผลิตภัณฑ์ เป็นการพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิต อาทิ ผลกระทบด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Global Warming Potential: GWP) ผลกระทบด้านการก่อให้เกิดภาวะความเป็นกรด (Acidification) ผลกระทบด้านการเติบโตของพืชน้ำเกินสมดุล (Eutrophication) อื่น ๆ รวมถึงวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่สำคัญและร่วมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

งานด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตที่สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาหรือร่วมดำเนินการด้านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ในหลากหลายกลุ่ม ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงอุตสาหกรรมต่าง ๆ อาทิ

– กลุ่มพลังงาน :  ทั้งไฟฟ้า ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี

– กลุ่มเกษตรและอาหาร : กลุ่มพืชที่สำคัญกับภาคเศรษฐกิจของประเทศ อาทิ ยาง ปาล์ม และ กลุ่มปศุสัตว์ ตั้งแต่ต้นน้ำ เช่น อาหารสัตว์ จนถึงปลายน้ำ เช่น อาหารสำเร็จรูป

– กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค อาทิ น้ำประปา

– กลุ่มวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ

 

 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

อธิวัตร จิรจริยาเวช
นักวิจัย
02 564 6500 ต่อ 4076
athiwatj@mtec.or.th