วิสัยทัศน์

  • เป็นสถาบันชั้นนำของประเทศด้านข้อมูลและสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2573