Our Team

ประวัติการศึกษา:
2561
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2558
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสบการณ์ทำงาน:
นักวิเคราะห์ สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS)
2563 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยวิจัยปฏิบัติงาน (NCR) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
2561 - 2562
โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ:
2563 - ปัจจุบัน
โครงการ: ศูนย์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตแห่งชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน