Our Team

มณฑาทิพย์ สินพันธ์
นักวิเคราะห์

Analyst

ประวัติการศึกษา:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาเคมีวิเคราะห์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2561
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สาขาวิชาเคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2558
ประสบการณ์ทำงาน:
นักวิเคราะห์ สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (TIIS)2563 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยวิจัยปฏิบัติงาน (NCR) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)2561 - 2562
โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ:
โครงการ: ศูนย์ข้อมูลวัฏจักรชีวิตแห่งชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2563 - ปัจจุบัน