Thai SCP Network Meeting

ปี 2018  |  News & Events

เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนแห่งเอเชียแปซิฟิก (APRSCP) ได้จัดการประชุมหารือการจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนแห่งเอเชียแปซิฟิก (APRSCP) ได้จัดการประชุมหารือการจัดตั้งเครือข่ายส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Thai SCP Network) เพื่อร่วมหารือถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเครือข่ายฯ และสถานภาพการขับเคลื่อนด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของโลกและภูมิภาค การพิจารณาหารือ (ร่าง)โครงสร้างเครือข่ายฯ ระยะเริ่มต้น และกรอบ/แผนการดำเนินงาน แผนการขับเคลื่อน Thai SCP Roadmap พ.ศ. 2560-2579 อันสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) เป้าหมายที่ 12

โดยในการประชุมดังกล่าว มีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวิจารย์  สิมาฉายา) เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ดร.ไชยยศ บุญญากิจ และ รศ.ดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ จาก APRSCP รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (นายวีรวัฒน์ ปภุสสโร) ผู้แทนจากภาครัฐ สถาบันการศึกษา และเอกชนที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอินทนิล อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

ที่มา: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [http://www.mnre.go.th/th/news/detail/24970]

 

News & Events