ความร่วมมือและเครือข่าย

ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

ความร่วมมือกับหน่วนงานภาครัฐ

ด้วยหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การร่วมมือในการวิจัย พัฒนา เสริมสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิคให้กับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน ดังหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ

รูปแบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ กับ TIIS :

การร่วมวิจัยและพัฒนา ที่นำองค์ความรู้ด้านแนวคิดการประเมินตลอดวัฏจักรชีวิต ไปประยุกต์ใช้ผ่านโครงการความร่วมมือ

การเป็นที่ปรึกษา ในการสนับสนุนและเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับหน่วยงายภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน

การร่วมมือและสนับสนุนข้อมูลระหว่าง TIIS และหน่วยงานภาครัฐ ผ่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ถ่ายทอดเทคนิค หรือข้อมูล ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของทั้งสองฝ่าย

“ทั้งนี้ รูปแบบความร่วมมือของแต่ละหน่วยงาน จะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์หลักและข้อตกลงความร่วมมือเป็นสำคัญ”