ความร่วมมือและเครือข่าย

สถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างความร่วมมือและเครือข่ายผ่านงานวิจัยและโครงการต่างๆ ทั้งในรูปแบบโครงการรับจ้างวิจัย โครงการให้คำปรึกษา โครงการร่วมวิจัย และโครงการอุดหนุนวิจัย ทั้งกับหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันวิจัย ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่าง ๆ

 

อันเป็นการสร้างความร่วมมือและเครือข่าย เพื่อความยั่งยืนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
“เพื่อนำความร่วมมือที่เกิดขึ้น ขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยพิจารณาทั้งมิติด้านสิ่งแวดล้อม มิติด้านสังคม และมิติด้านเศรษฐศาสตร์”